Przejdź do treści
Polska od gór do morza
Polska południowa
Polska południowa od zachodu do wschodu
Polska północna
Przejdź do stopki

Wiadomości

Treść

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Osieku informuje, że odbiór odpadów komunalnych i segregowanych w miesiącu grudniu w sołectwie Głębowice odbędzie się w dniu 30 grudnia (tj. piąty wtorek miesiąca) ze względu na przypadające 26 grudnia święto. ...

Inne

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień30 grudnia 2008r. godz. 14:30SESJĘ RADY GMINY OSIEKz następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie sesji2. Stwierdzenie prawomocności obrad3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji5. Sprawozdanie z realizacji wniosków z ostatniej ...

Inne

INFORMACJA

Wójt Gminy Osiek informuje, że w dniu 24.12.2008 roku oraz w dniu 31.12.2008 roku Urząd Gminy w Osieku będzie czynny w godzinach od 7:00 do 12:00Za powstałe utrudnienia przepraszamy.Wójt Gminy Osiek/-/ Jerzy Mieszczak...

Inne

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

znak: OŚR.7624-5/08Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowani...

Inne